Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ifispan.pl/panel_adm/HTMLObj.inc.php on line 76

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ifispan.pl/panel_adm/HTMLObj.inc.php on line 76

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ifispan.pl/panel_adm/HTMLObj.inc.php on line 76

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ifispan.pl/panel_adm/HTMLObj.inc.php on line 76
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 


GLIŃSKI Piotr


Prof. dr hab. Piotr Gliński (ur. 20.04.1954 r. w Warszawie).

Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego  IFiS PAN,
Kierownik Zakładu Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Publikacje
                    - spis w formacie pdf
                    - spis w formacie doc

Życiorys naukowy

1973-1978 - Studia w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,kierunek ekonomiczno-społeczny.
1974–1978 - Studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1976-1978 - Podjęcie Indywidualnego Toku Studiów o profilu ekonomiczno-socjologicznym na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Ekonomii, Socjologii i Psychologii), m.in. od roku 1976  uczestnictwo w seminarium na temat stylów życia prowadzonym w Instytucie Socjologii UW przez prof. Andrzeja Sicińskiego.
1977-1978 - Współpraca naukowa z Komitetem “Polska 2000” PAN.
1978 - Magisterium z ekonomii (ocena b.dobry). Praca magisterska pt. “Stosunki konsumpcji a aktualny model konsumpcji”. Promotor: prof. Władysław Baka.
1978-1982 - Studia doktoranckie w Zakładzie Badań nad Stylami Życia Instytutu Filozofii i   Socjologii PAN, pod kierunkiem prof. A. Sicińskiego.
1978-1985 - Udział w empirycznych badaniach stylu życia w Polsce prowadzonych w IFiS PAN (1978 - 1980) oraz w opracowywaniu i publikacji wyników tych badań (1980-1985).
1979-1984 - Udział w porównawczych, polsko-fińskich studiach stylu życia prowadzonych    przez IFiS PAN (prof. A. Siciński) i Akademię Fińską (prof. J.P. Roos). M.in. dwukrotne uczestnictwo w badaniach empirycznych w Finlandii, publikacja wyników.
1982-1983 - Niemożność pracy naukowej (zinstytucjonalizowanej) z powodów pozamerytorycznych.
1984 - Doktorat z nauk humanistycznych w IFiS PAN. Promotor: Prof. A. Siciński. Tytuł pracy: “Ekonomiczne uwarunkowania stylu życia. Rodziny miejskie w Polsce w latach siedemdziesiątych”. Praca zalecona do druku przez Komisję Egzaminacyjną. Nieopublikowana z przyczyn pozamerytorycznych.
1984-1986 - Biuro Studiów Komitetu Badań i Prognoz “Polska 2000” PAN. Praca naukowa na stanowisku
asystenta a następnie adiunkta. M.in. przygotowanie i redakcja  materiałów z konferencji “Człowiek  - Środowisko - Zdrowie”, analizy i raporty prognostyczne, uczestnictwo w pracach Zakładu Badań nad Stylami Życia IFiS PAN.
1986-1991- Praca na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań nad Stylami Życia IFiS PAN.  Badania kulturowych aspektów gospodarki nieformalnej, a także społecznego ruchu ekologicznego w Polsce oraz świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego: m.in. współuczestnictwo w opracowaniu ekspertyzy dla Komitetu “Człowiek i Środowisko” PAN na temat stanu ruchu ekologicznego w Polsce, analiza wtórna badań świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego, współorganizacja konwersatorium “Przyroda -Wartości - Człowiek” skupiającego badaczy i uczestników ruchu ekologicznego i będącego praktyczną realizacja idei jakościowych badań aktywizujących, badania uczestniczące środowisk  proekologicznych, studia nad społeczno-kulturowymi aspektami ochrony środowiska.
1986-1989 - Współorganizacja Sekcji Prognozowania Społecznego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Funkcja sekretarza Sekcji.
1988 - Udział w pracach nad prognozą scenariuszy rozwojowych Polski do roku 2020 (opracowania na temat przedsiębiorczości prywatnej i nowych ruchów społecznych w Polsce) organizowanych w Instytucie Podstawowych  Problemów Techniki PAN.
1988 - Miesięczny pobyt w International People’s College w Helsingor w Danii. Wykłady na temat nowych ruchów i inicjatyw obywatelskich w Polsce.
1989 -  Pobyt w Inter-University Centre w Dubrowniku (Jugosławia). Kurs “Vision and Praxis: Linking Long-Run Vision to Short-Run Decisions” organizowany przez World Futures Studies Federation.
1989-1993 - Członkostwo Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (dwie kadencje).
1989 - Członkostwo w Społecznym Instytucie Ekologicznym (od 1992 w Zarządzie, od 1995 funkcja vice-prezesa Instytutu, od 1997 do 2003 - prezes).
1989-1997 - Konsultacje, wykłady i ekspertyzy dla szeregu instytucji krajowych i zagranicznych w zakresie społecznych aspektów ochrony środowiska i problematyki  społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora, m.in. dla URM, Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwa Edukacji Narodowej, United Nations Development Program, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, North-South Centre of the Council of Europe, Forum Biblitekarzy Polskich, organizacji pozarządowych i samorządowych.
1990 - Półroczny pobyt w Uniwersytecie Stanforda w USA na stypendium Fundacji Forda. Praca badawcza nad problematyką ruchów społecznych. Uczestnictwo w seminariach w Stanford University, referat na konferencji w Uniwersytecie w Berkeley.
1991-1997 - Praca na stanowisku adiunkta w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN. Studia nad teoretycznymi i empirycznymi aspektami procesów kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce: m.in. badania polskiego ruchu ekologicznego, empiryczne badania świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego, badania polskiego sektora pozarządowego, problematyki aktywności społecznej i uczestnictwa społecznego, współorganizacja ogólnopolskiego seminarium IFiS PAN “Zmiana społeczna w perspektywie teoretycznej”.
1991 - Uczestnictwo w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych i   kilkuset krajowych dotyczących problematyki ruchów społecznych, partycypacji obywatelskiej, organizacji pozarządowych ,społeczeństwa obywatelskiego, społecznych aspektów ochrony i kształtowania środowiska i in..(m.in. w XIII Kongresie ISA w Bielefeld, Europejskim Kongresie n/t Ruchów Społecznych w Victorii, w II Kongresie International Society for Third Sector Research w Mexico City, Niemieckim Kongresie Socjologicznym w Jenie).
1992-1997 - Stanowisko p.o. kierownika Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN (od 1997 do 2005 kierownictwo w/w Zakładu).
1992-1993 - Współprowadzenie seminarium “Problemy Społeczeństwa Obywatelskiego” w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN.
1994-1996 - Członkostwo w Radzie Naukowej IFiS PAN (przedstawiciel adiunktów).
1994-1997 - Członkostwo w International Sociological Association (współpraca z trzema Komitetami Badawczymi: “Environment and Society”; “Social Movements and Social Classes”; oraz  “Collective Behaviour and Social Movements”).
1995-1997 - Funkcja Skarbnika Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
1995 - Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wiceprzewodniczący Towarzystwa w latach 1998 i 2004.
1995 - Uczestnictwo w Konferencji „Welfare Systems and European Integration”, Tampere.
1996 - Miesięczny pobyt w Indiana University (USA): udział w konferencji  "Environmental Protection in Poland and the Region” oraz referaty i wykłady na Uniwersytecie Stanu Indiana w Bloomington, South Bend i w Hudson Institute w Indianapolis.
1996 - Habilitacja w IFiS PAN na podstawie dorobku oraz napisanej w latach 1994 - 1995 książki “Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian”.
1996-2004 - Organizacja i prowadzenie ogólnopolskiego konwersatorium “Samoorganizacja                           społeczeństwa - Trzeci sektor w Polsce” w IFiS PAN (wraz z A. Sicińskim i B.Lewenstein).
1997-1998  -  Udział w grancie KBN “Uwarunkowania świadomości ekologicznej i rola społecznych ruchów “Zielonych” w Polsce”  (wraz z w. Mirowskim).
1997-2008 -Stanowisko docenta w IFiS PAN.
1997 -  Członkostwo w Radzie Naukowej IFiS PAN (udział w wielu komisjach Rady).
1997 -  Prowadzenie dwóch grup roboczych na X Zjeździe Socjologicznym w Katowicach poświęconych problematyce społecznych aspektów ochrony środowiska oraz społeczeństwa obywatelskiego. Udział w Komitecie Organizacyjnym Zjazdu.
1997 -  Nagroda im. Stanisława Ossowskiego za rok 1996, za książkę “Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian”.
1998 - Podjęcie pracy w Uniwersytecie w Białymstoku. Stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie w Białymstoku. Prowadzenie kursów z zakresu: socjologii ogólnej, problemów społeczeństwa obywatelskiego, ekologii społecznej, wielkich struktur społecznych, małych struktur społecznych oraz seminarium magisterskiego. Organizacja i współprowadzenie praktyk studenckich w IS UwB w latach 2000-2005. Członkostwo Rady Naukowej Wydziału Humanistycznego, a następnie Wydziału Historyczno-Socjologicznego.
1998-2003 -Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku i Ciechanowie. Wykłady z zakresu polityki ekologicznej, społecznych ruchów ekologicznych i socjologii ogólnej.
2000 -  Kierowanie grupą roboczą pt. “Problemy społeczeństwa obywatelskiego” na  XI Zjeździe Socjologicznym w Rzeszowie.
2000 -  Cykl wykładów na Uniwersytecie w Joensuu (Finlandia) na temat transformacji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
2001 - Udział w konferencji “Trzeci sektor w budowaniu europejskiego partnerstwa”, Limoges, Francja.
2002 - Organizacja Konferencji Międzynarodowej “Civil Society in the Making”,IFiS PAN.
2002 - Kierownictwo Zakładu Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
2003-2005 - Prowadzenie seminarium z problematyki ruchów społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1 semestr co dwa lata).
2003-2006 - Członkostwo w Kolegium Wydawnictwa IFiS PAN.
2003–2005  -   Kierownictwo projektu badawczego KBN “Organizacje pozarządowe w Polsce: grupy interesu czy pożytku publicznego.”
2004 - Kierownictwo grupy roboczej “Problemy społeczeństwa obywatelskiego” na XII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Poznaniu.
2004 - Członkostwo Rady Programowej kwartalnika „Trzeci Sektor” (wyd. ISP).
2005-2006 - Wykłady na podyplomowym studium lobbingu w Collegium Civitas.
2005 - Wybór na stanowisko Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Ponownie w roku 2008.
2005  - Nagroda Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.
2005-2006 - Opieka naukowa w ramach Collegium Invisible.
2006 - Wyjazd studyjny do Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie
2006 - Prowadzenie seminarium „Civil Society in Theory and Practise” w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN.
2006 -   Udział w sieci naukowej „Rozpad i nowy porządek. Społeczeństwo – naród – kultura w okresie wielkiej zmiany”. Kierowanie tematem IV „Społeczeństwo obywatelskie.
2006 - Członkostwo Rady Naukowej Przeglądu Socjologii Jakościowej.
2007 - Współorganizacja i członkostwo Rady Programowej XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Zielonej Górze.
2007 -  Kierownictwo projektu badawczego MNiI N 116 2595 33 pn. „Samoorganizacja społeczna w latach 1982-1989 a współczesna aktywność obywatelska Polaków”.
2007 - Wyjazd studyjny do Chin.
2007-2008 - Udział w pracach panelu eksperckiego „Społeczeństwo obywatelskie” w ramach Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
2008 - Tytuł profesora nauk humanistycznych.
2008  - Wyjazd studyjny do Mongolii (Mongolska Akademia Nauk).
2008  - Udział w Niemieckim Zjeździe Socjologicznym (Jena).

Wypromowanych ok. 40 magistrów i 2 doktorów (obecnie prowadzę 4 doktorantów na Uniwersytecie w Białymstoku – 3 otwarte przewody doktorskie i 5 w IFiS PAN – jeden otwarty przewód). Ponadto miałem wykłady na: Uniwersytecie Warszawskiem, Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie, Collegium Civitas (Podyplomowe Studium Lobbingu), KUL, WSP przy TWP, UKSW i in.

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 238,
e-mail: pglinski@ifispan.waw.pl